Afskedssager – Overtidssag – Opgaveoversigter

Kære ATL-medlemmer

Afskedssager

Som I sikkert har hørt, har skolen indledt afskedssager mod 11 kolleger med henvisning til en forventet aktivitetsnedgang som følge af EUD-reformen fra august 2015. ATL har gjort indsigelse mod grundlaget for beslutningen i både lokale og hoved-samarbejdsudvalg. Vi har anført, at prognoserne for årselever til efteråret dybest set bygger på gætterier og har opfordret til, at skolen venter med at handle, til man har nogle tilmeldingstal at forholde sig til. Vi har også anført, at skolen tilsyneladende planlægger med en særdeles stram bemanding af de nye Grundforløb 1.  Dette har desværre ikke fået skolen til at trække de planlagte afskedssager tilbage. Vi agter også at følge op med indsigelser i forhold til grundlaget for afskedssager, som vi nu har til høring. Og hvis afskedssagerne stadig videreføres efter dette, bakker vi naturligvis de afskedigede kolleger op med at formidle rådgivning fra A-kassen etc. Vi opfordrer også de øvrige kolleger til at bakke op om arbejdskammerater i en svær situation.

Vi har også været i pressen om sagen: http://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/ECE7429906/Aarhus-Tech-giver-13-l%C3%A6rere-fyreseddel/

Overtidssag

Ved overgangen til nye arbejdstidsregler og ny normperiode 1.8.2014 mente skolen, at den kunne afregne overtid optjent under aldersreduktion ved kontant udbetaling – uden på forhånd at have kontaktet hverken de berørte lærere eller ATL. Vi og Uddannelsesforbundet har hele tiden ment, at den klare regel var, at sådant overarbejde skal afspadseres, og det har vi fået bekræftet oppefra i systemet. Der har derefter været nogle langtrukne og besværlige forhandlinger om, hvordan man teknisk kunne få den fejlagtige udbetaling ændret til afspadsering (hvor det også har været en udfordring, at det for nogle lærere har været afgørende at få rettet den skattepligtige indkomst for 2014 i tide), men det er omsider lykkes at indgå en aftale med skolen om, at det bliver muligt at få omgjort afregningen til afspadsering; nu med et 25% tillæg for den ulempe, lærerne har været udsat for.

Opgaveoversigter

Som bekendt er de gamle regler om forberedelsestid m.v. bortfaldet fra 1.8.2014, og der er nu fuld ledelsesret på vores arbejdstid. Den eneste ”erstatning”, vi har fået i stedet, er retten til en opgaveoversigt. Den nye ”aftale” (ja, undskyld, men det tillader de sig at kalde den!) om arbejdstid siger følgende:

”§2 stk.4 Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden.

Cirkulærebemærkning til § 2 skt. 4.

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse.

Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.

Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem.

Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.”

Det er ATL’s bestemte indtryk, at skolen flere steder langt fra lever op til denne forpligtelse. Vi mener helt klart ikke, at en orientering på et lærermøde; en plan, der anviser, at lærerne skal undervise på hoved- og grundforløb samt en tilkendegivelse om, at de lærere, der måtte ønske en samtale, bare kan henvende sig, er tilstrækkeligt. Vi mener klart, at der under alle omstændigheder skal have været en dialog med den enkelte lærer før opgaveoversigten, målrettet den enkelte lærer, udleveres forud for normperiodens begyndelse (senest fra 1.1.2015). Og opgaveoversigten skal have en detaljeringsgrad, der indebærer, at det giver mening at drøfte væsentlige ændringer i den, jf. stk. 5. herover.

Det er ikke for at dyrke petitesser, at vi opfordrer til, at disse nye regler tages seriøst. Det er fordi, de nu er det eneste værn, vi har tilbage mod hel arbitrær adfærd fra lederne. Vi opfordrer alle medlemmer til at rapportere til jeres tillidsrepræsentant (eller direkte til mig), hvis I mener, at opgaveoversigten ikke har en fornuftig kvalitet (eller slet ikke er udleveret). Derefter vil vi danne os et billede og tage stilling til, hvordan vi går videre med sagen.

Med venlig hilsen

Peter Ølgaard

poe@aarhustech.dk

Mobil 61 86 05 66

Udgivet i Ikke kategoriseret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*