Udtalelse til Aarhus Techs ledelse og bestyrelse

Vedtaget på TR-valgmødet d. 15. marts 2018

Til Aarhus Techs ledelse og bestyrelse

 

Underviserne på Uddannelsesforbundets område forsamlet til TR-valg d. 15.03.2018 protesterer mod ledelsens gennemtrumfning af en tillidsrepræsentant-struktur med kun én TR i skolens Erhvervsdivision. Det vil betyde, at denne TR vil skulle repræsentere ca. 170 undervisere over for fem chefer på tre adresser, herunder varetage lønforhandlinger, personalesager etc. – i praksis en uoverkommelig for ikke at sige umulig opgave at varetage forsvarligt. Vi mener, at den hidtidige struktur med én TR i hver ”skole” har været velfungerende og fremmende for det gode samarbejde, og vi er overbeviste om, at de fleste chefer har haft den samme opfattelse. Den nye struktur kan kun have til formål at indskrænke vores TRers handlingsmuligheder og vil være til skade for samarbejdet. Vi opfordrer til, at den tidligere TR-struktur genindføres snarest.

 

Ledelsen har ligeledes opsagt vores adgang til at vælge en fælles-TR. Vi opfordrer til, at vi atter får mulighed for at vælge en fælles-TR, så vi har en repræsentant til samlet at fremføre vores interesser over for ledelsen.

 

Det er derfor under protest, vi i dag vælger TR i Erhvervsdivisionen.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Generalforsamling 20.03.2018

Dagsorden til ATL’s generalforsamling 20.03.2018

 

 1. Valg af dirigent                              (Bestyrelsen indstiller forbunds-næstformand Morten Bay)
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab                                       (omdeles på generalforsamlingen)
 4. Arbejdsprogram                             (se vedhæftet)
 5. Indkomne forslag                           (se vedhæftet)
 6. Fastsættelse af budget og kontingent                                    (budgetforslag omdeles; kontingentet: se vedhæftet)
 7. Valg
  Formand                                        (Peter Ølgaard er på valg; modtager genvalg)
  Kasserer                                        (Christian Damsgaard er på valg, modtager genvalg)
  Fire bestyrelsesmedlemmer           (jf. beslutning under pkt. 5)
  Revisor                                          (Morten Bejstrup er på valg)
  Revisorsuppleant                           (Vakant)
 8. Evt.

 

ATL’s vedtægter kan læses her: http://blog.atl-web.dk/wp-content/uploads/2014/12/ATL-vedtægter-2012.pdf

 

Efter generalforsamlingen vil Morten Bay orientere om OK18.

 

Derefter spisning!

Udgivet i Ikke kategoriseret

Generalforsamling 22.03.2017

Dagsorden

generalforsamling i ATL

22.03.2017 kl. 16.15

i auditorie 2, Halmstadgade.

 

 1. Valg af dirigent (Forbundsnæstformand Børge Pedersen deltager som gæst. Bestyrelsen indstiller, at han vælges som dirigent).
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab (omdeles på generalforsamlingen)
 4. Arbejdsprogram (se vedhæftet i mail)
 5. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
 6. Fastsættelse af budget og kontingent (budgetforslag omdeles; se vedhæftede forslag til kontingent i mail)
 7. Valg
  1. Fanebærer (Bestyrelsen indstiller Morten Papsø)
  2. Fanebærersuppleant (Bestyrelsen indstiller Johnny Stald Mathiasen)
  3. Revisor (Jens Laursen er på valg; modtager genvalg)
  4. Revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Derefter spisning.

 

Husk, at sidste frist for tilmelding til spisning er på onsdag d. 15.03., helst ved at trykke ”accepter” på den udsendte kalenderindkaldelse, ellers pr. mail.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

1. maj – Forår og fællesskab

Kom med til dagen, hvor vi fejrer fællesskabet

Kære medlemmer

På søndag er det 1. maj, og traditionen tro er ATL en del af arrangementerne. Denne gang har vi udvidet aktiviteterne med et formiddagsarrangement i BUPL’s nye lokaler på Kystvejen 17. Sammen med medlemmer fra Uddannelsesforbundets andre medlemsgrupper i Aarhus samt BUPL, Aarhus Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforbund og Dansk Sygeplejeråd sikrer vi en hyggelig start på dagen.

Fra kl. 12 er vores fane med til mødet på Rådhuspladsen og med i optaget til Tangkrogen, hvor festlighederne fortsætter fra kl. 14. Herude vil vi sammen med andre lokale fagforeninger (se efter vores meget store beachflag!) have opstillet et telt, hvor man kan mødes med sine kolleger og tillidsfolk og kigge på forbundets materialer. Her vil der endvidere som sædvanligt blive udleveret billetter til øl og pølser til ATL’s medlemmer!

Man er lige velkomme til at deltage i alle arrangementerne eller en del af dem. Se programmerne nedenfor. Vi håber at se en masse medlemmer – tag familien og et par kolleger med!

Mange hilsener

Bestyrelsen og Peter Ølgaard, formand
1. maj plakat

Udgivet i Ikke kategoriseret

Udtalelse fra Aarhus Tekniske Lærerforening i uddannelsesforbundets medlemsmøde 29.09.2015

Til Aarhus Tech’s direktion og bestyrelse
Lærerne ved skolens erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser protesterer mod de aktuelt foreslåede nedskæringer og besparelser. Udmeldingen kommer i en situation, hvor lærernes belastning allerede er på bristepunktet og kolleger giver op eller sygemeldes med stress. Det afspejles også i en historisk lav MTU for lærernes vedkommende. Nye opgaver (motion og bevægelse, kontaktlærer) kommer til oven i de bestående. De nye arbejdstidsregler har ikke kunnet levere den forudsatte forbedring i undervisningens og forberedelsens kvalitet, ofte tværtimod, og den drøftelse om overordnede principper for arbejdstilrettelæggelsen, der er forudsat af aftaleparterne, er endnu ikke sat i værk.
Vi anerkender, at en del af begrundelsen for nedskæringerne er udefra kommende i form af faldende elevtal, dispositionsbegrænsning og omprioriteringsbidrag. Men vi mener også, at ledelsen ikke fuldt ud har reageret hensigtsmæssigt på problemerne.

 • De aktuelle hovsa-ansættelser og -afskedigelser af almenlærere kunne have været undgået med en mere langsigtet kompetenceudviklingsplan for almenkompetencer for lærerne samt nogle anstændige vilkår for erhvervelse af linjefag i dette forår. Der er tilsyneladende heller ikke blevet fulgt op på deltagelsen i dette ”tilbud”.
 • Beslutningen om aflysning af GF2-hold på nogle uddannelser ser ud til at have været forhastet, idet der åbenbart har været en del tilmeldinger i sidste øjeblik. Dette vil påvirke skolens aktivitet negativt både aktuelt og fremadrettet.
 • Det ser ud til, at bevilligede SPS-midler svarende til flere årsværk ikke udnyttes, men at midlerne sendes retur ubrugte.

Særligt for de bebudede tilpasninger i 2016:

 • Selv om det anføres, at 2016 planlægges gennemført med samme ”produktivitet” som i 2014, er det en frygt, at afskedigelserne primært vil ramme underviserstillinger, hvilket alt andet lige vil påvirke lærer/elev-ratioen og dermed kvaliteten af undervisningen.
 • Afskaffelsen af den betalte frokostpause er for det første et meget dårligt signal til lærerne umiddelbart i forlængelse af de øvrige forringelser i arbejdsvilkårene, vi har oplevet. Den gevinst i ”produktive timer”, der kalkuleres med, er under alle omstændigheder overvurderet, idet der hidtil i stort omfang er sket koordinering mellem lærere, chefer, kolleger og elever under den rådighedsforpligtelse, der gælder under de betalte pauser. Denne koordinering må nu forudsættes varetaget under nye møder, konsultationer etc. i arbejdstiden.
 • Den bebudede opsigelse af det fagligt/pædagogiske tillæg, der har været en vigtig del af vores lokale lønaftale, finder vi også stærkt beklagelig. Tillægget har understøttet den gode underviseradfærd og givet synlighed om den gode lærers forventelige lønudvikling. Det må nu afløses af stribevis af årlige individuelle lønforhandlinger for alle lærere.
 • Under alle omstændigheder er det et ualmindeligt dårligt politisk signal at budgettere med et betragteligt overskud i 2016 på trods af nedskæringerne. Myndighederne henviser netop til institutionernes overskud, når de pålægger nye besparelser, så at lade nedskæringerne slå fuldt igennem uden at signalere, at grænsen er nået, er i realiteten at bede om mere af det samme. Der er tværtimod behov for et tydeligt budskab om, at grænsen for længst er nået. Vi kan ikke som skole blive ved med at levere kvalitetsundervisning med disse vilkår.
Udgivet i Ikke kategoriseret

Nyt fra ATL: Ny næstformand – Arbejdstid

Kære medlemmer

Vi har fået ny næstformand! Martin har takket af, og ny mand på posten er Brynjolf Skaalum, TR i Center for Facilityservice. Vi ser frem til et godt samarbejde. Kontortiden på ATL’s kontor i Halmstadgade HT404 er fortsat de fleste fredag formiddage og i øvrigt efter aftale.

Mange af jer har sikkert spurgt jer selv om, hvad der skal ske med vores lokale arbejdstidsregler (”Faktaarket”) efter afslutningen af OK15. Her blev parterne enige om dette fortolkningsbidrag til de nye arbejdstidsregler (bilag A, fra side 3): Link til Uddannelsesforbundets hjemmeside

Den virkelighed, der her beskrives, vil løfte kvaliteten markant på planlægningsarbejdet på skolen. Med baggrund i dette har vi bedt skolen om drøftelser/forhandlinger om, hvordan vi får denne nye virkelighed til at slå igennem lokalt. Vi har haft det første møde om sagen og ser frem til den fortsatte proces. Allerhelst skulle det ende med en lokalaftale, som aftalepapiret også omtaler som en positiv mulighed.

Med venlig hilsen

Peter Ølgaard
poe@aarhustech.dk
Mobil 61 86 05 66

Udgivet i Ikke kategoriseret

Generalforsamling – referat og nyt arbejdsprogram

Du kan læse referatet fra ATL’s generalforsamling og se det nye arbejdsprogram under menuen “Om ATL”

Udgivet i Ikke kategoriseret

ATL generalforsamling

Kære medlemmer og seniorer!

Her kommer så, iht. vedtægternes § 5, dagsorden og indstillinger samt de gældende vedtægter til generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab (omdeles på generalforsamlingen)
Arbejdsprogram (se vedhæftet)
Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
Fastsættelse af budget og kontingent (budgetforslag omdeles; se vedhæftede forslag til kontingent)
Valg
Fanebærersuppleant
Revisor (Erik Nordholdt er på valg)
Revisorsuppleant (Jørn Stougaard er på valg)
Evt.

Efter generalforsamlingen vil Uddannelsesforbundets næstformand Børge Pedersen orientere om forhandlingsresultatet af og afstemningen om OK15. Derefter spisning.

Husk, at sidste frist for tilmelding til spisning er onsdag d. 11.03.2014. Tilmelding helst ved at trykke ”Acceptér” på den oprindelige kalender-indkaldelse; ellers kan en almindelig mail også gøre det.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Afskedssager – Overtidssag – Opgaveoversigter

Kære ATL-medlemmer

Afskedssager

Som I sikkert har hørt, har skolen indledt afskedssager mod 11 kolleger med henvisning til en forventet aktivitetsnedgang som følge af EUD-reformen fra august 2015. ATL har gjort indsigelse mod grundlaget for beslutningen i både lokale og hoved-samarbejdsudvalg. Vi har anført, at prognoserne for årselever til efteråret dybest set bygger på gætterier og har opfordret til, at skolen venter med at handle, til man har nogle tilmeldingstal at forholde sig til. Vi har også anført, at skolen tilsyneladende planlægger med en særdeles stram bemanding af de nye Grundforløb 1.  Dette har desværre ikke fået skolen til at trække de planlagte afskedssager tilbage. Vi agter også at følge op med indsigelser i forhold til grundlaget for afskedssager, som vi nu har til høring. Og hvis afskedssagerne stadig videreføres efter dette, bakker vi naturligvis de afskedigede kolleger op med at formidle rådgivning fra A-kassen etc. Vi opfordrer også de øvrige kolleger til at bakke op om arbejdskammerater i en svær situation.

Vi har også været i pressen om sagen: http://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/ECE7429906/Aarhus-Tech-giver-13-l%C3%A6rere-fyreseddel/

Overtidssag

Ved overgangen til nye arbejdstidsregler og ny normperiode 1.8.2014 mente skolen, at den kunne afregne overtid optjent under aldersreduktion ved kontant udbetaling – uden på forhånd at have kontaktet hverken de berørte lærere eller ATL. Vi og Uddannelsesforbundet har hele tiden ment, at den klare regel var, at sådant overarbejde skal afspadseres, og det har vi fået bekræftet oppefra i systemet. Der har derefter været nogle langtrukne og besværlige forhandlinger om, hvordan man teknisk kunne få den fejlagtige udbetaling ændret til afspadsering (hvor det også har været en udfordring, at det for nogle lærere har været afgørende at få rettet den skattepligtige indkomst for 2014 i tide), men det er omsider lykkes at indgå en aftale med skolen om, at det bliver muligt at få omgjort afregningen til afspadsering; nu med et 25% tillæg for den ulempe, lærerne har været udsat for.

Opgaveoversigter

Som bekendt er de gamle regler om forberedelsestid m.v. bortfaldet fra 1.8.2014, og der er nu fuld ledelsesret på vores arbejdstid. Den eneste ”erstatning”, vi har fået i stedet, er retten til en opgaveoversigt. Den nye ”aftale” (ja, undskyld, men det tillader de sig at kalde den!) om arbejdstid siger følgende:

”§2 stk.4 Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden.

Cirkulærebemærkning til § 2 skt. 4.

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse.

Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.

Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem.

Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.”

Det er ATL’s bestemte indtryk, at skolen flere steder langt fra lever op til denne forpligtelse. Vi mener helt klart ikke, at en orientering på et lærermøde; en plan, der anviser, at lærerne skal undervise på hoved- og grundforløb samt en tilkendegivelse om, at de lærere, der måtte ønske en samtale, bare kan henvende sig, er tilstrækkeligt. Vi mener klart, at der under alle omstændigheder skal have været en dialog med den enkelte lærer før opgaveoversigten, målrettet den enkelte lærer, udleveres forud for normperiodens begyndelse (senest fra 1.1.2015). Og opgaveoversigten skal have en detaljeringsgrad, der indebærer, at det giver mening at drøfte væsentlige ændringer i den, jf. stk. 5. herover.

Det er ikke for at dyrke petitesser, at vi opfordrer til, at disse nye regler tages seriøst. Det er fordi, de nu er det eneste værn, vi har tilbage mod hel arbitrær adfærd fra lederne. Vi opfordrer alle medlemmer til at rapportere til jeres tillidsrepræsentant (eller direkte til mig), hvis I mener, at opgaveoversigten ikke har en fornuftig kvalitet (eller slet ikke er udleveret). Derefter vil vi danne os et billede og tage stilling til, hvordan vi går videre med sagen.

Med venlig hilsen

Peter Ølgaard

poe@aarhustech.dk

Mobil 61 86 05 66

Udgivet i Ikke kategoriseret

Julehilsen fra ATL

Kære medlemmer

Hermed en julehilsen fra ATL med diverse opdateringer:

Initiativpapir

150 ATL-medlemmer underskrev vores henvendelse til ledelsen med forslag til bedre arbejdstilrettelæggelse tilbage i oktober. Vi blev lovet et svar, som direktøren vil lægge på digiSats, men det er endnu ikke sket. Sidste melding er, at der vil komme et svar i begyndelsen af januar.

Fagligt-pædagogisk tillæg

Vær opmærksom på, at det nu er tiden at søge om det årlige F/P-tillæg. Ansøgningsskemaet skulle være sendt til jer fra jeres center. Vær opmærksomme på, at der denne gang kun skal ”optjenes” 10 point ud af 40 mulige, fordi målepunkterne først er meldt ud omkring 1.10. Men det burde være overkommeligt for de fleste at redegøre for disse point, og vi opfordrer alle medlemmer, der er beskæftiget med undervisning, til at søge. Hvis skemaet er kommet så sent ud, at det kniber med at få søgt inden tidsfristen 31.12.2014, kan man aftale en senere frist med sin chef. Tag evt. jeres tillidsrepræsentant med på råd.

Arbejdsmiljø

 

Nogle af jer har sikkert set denne omtale af en undersøgelse, Uddannelsesforbundet har lavet af lærernes arbejdsmiljø efter de nye arbejdstidsregler: http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2486629/erhvervsskoler-er-ramt-af-laereropsigelser/. Jeg blev selv kontaktet af P4 Østjylland; mit bidrag kan høres ca. tre min. inde i udsendelsen her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4aarhus/regionale-nyheder-34323#!/

Vi afventer både næste medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdsmiljøvurdering (APV) på skolen. Begge dele skulle blive sat i værk slut februar eller begyndelsen af marts. Det vil forhåbentlig bidrage til at dokumentere de problemer, vi gjorde opmærksom på i vores initiativpapir.

Aktivitetsnedgang

Som det også har været fremme i pressen, regner mange erhvervsskoler med aktivitetsnedgang som følge af dels optagskvoter på nogle uddannelser (for Aarhus Techs vedkommende webintegrator) men især følgevirkninger af EUD-reformen fra august 2014 (karakterkrav til optagelsen, kortere grundforløb for nogle, bortfald af grundforløb for over-25-årige etc.) Skolens ledelse har orienteret skolens bestyrelse og hoved-samarbejdsudvalget om tilpasninger (afskedigelser/stillingsnedlæggelser) som følge af dette. Skolen har indtil videre åbenbart valgt ikke at informere medarbejderne bredt om dette, og i ATL synes vi ikke, at det er vores opgave. Men de steder, vi er blevet informeret, har vi anført følgende: Vi har advaret mod en overreaktion ved at varsle afskedigelser på baggrund af nogle landsdækkende prognoser, men opfordret til, at man afventer skolens egne tilmeldingstal for efteråret, før man foretager sig noget. Vi har også gjort opmærksom på, at flere afdelinger efter vores mening er underbemandede, og at lærerne her har alt for høj undervisningsbelastning. Vi har også gjort opmærksom på, at implementeringen af EUD-reformen vil kræve igangsættelse af en del udviklingsarbejde, som der skal sættes tid af til, samt at alle lærere jo over de næste år skal videreuddannes svarende til 10 ECTS-point.

En anden virkning af EUD-reformen vil være, at der efter skolens prognoser skal beskæftiges flere lærere med undervisningskompetence i almenfag og færre traditionelle faglærere. Her har ATL opfordret til, at denne overgang i så høj grad som mulig sker ved omskoling/efteruddannelse af den eksisterende lærerstab. Ledelsen har lagt en opfordring på digiSats til at søge om at tage et linjefag på VIA for at imødekomme dette. Vær opmærksomme på, at der er meget kort tilmeldingsfrist. Vi har prøvet at påvirke ledelsen til at bevillige arbejdstid til deltagelse i sådanne forløb, men indtil videre er tilbuddet, at skolen vil betale kursusafgiften og bøgerne, men at lærerne selv skal finde tiden til det. Det finder vi utilfredsstillende og fortsætter arbejdet på at få rimelige vilkår omkring denne også for skolen nødvendige efteruddannelsesopgave.

Overtidssag

Som en del af jer vil vide, har skolen ved overgangen til nye arbejdstidsregler 1.8. udbetalt overtid optjent under aldersreduktion kontant i stedet for at sætte det til afspadsering 1:1 efter reglerne. ATL og Uddannelsesforbundet har holdt møde om sagen med skolen uden et brugbart resultat. Vi har derefter sendt sagen i Moderniseringsstyrelsen, der har givet os medhold i, at skolen ikke havde hjemmel til at udbetale timerne. Det er herefter i første omgang overladt til en lokal forhandling mellem os og skolen, hvordan der bliver rettet op på fejlen. Denne forhandling satsser vi på at få midt i januar. Vi har noteret, hvilke lærere der har meldt tilbage, at de ikke er interesserede i at beholde afregningen i stedet for tilbagebetaling og afspadsering.

Til slut, efter en længere smøre med desværre ikke kun gode nyheder: God jul og godt nytår!

Med venlig hilsen

Peter Ølgaard

poe@aarhustech.dk

Mobil 61 86 05 66

Udgivet i Ikke kategoriseret